Kỹ thuật ghép xuyên tâm

Kỹ thuật ghép xuyên tâm - Đây là kỹ thuật ghép cành vào vị trí thiếu, có thể áp dụng lên nhiều loại cây ở Việt Nam, đặc biệt là mai chiếu thủy. 

 

 

Chúc các Bạn thành công !

Theo Andrea Meriggioli 

Liên hệ ngay !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint ipsum nostrum delectus, repre henderit porro quibusdam recusandae cumque, qui cum nisi rerum possimus sunt! Porro placeat autem ratione, tempore omnis voluptatum.